today19 Haziran 2021 Cumartesi Saat 22:06
İLAN VE DUYURULARANIZ YANGINI

 

        Yaz aylarının başlaması ile birlikte hasat dönemine girilmiş olup, toprağın korunması ve hava kirliliğinin önlenmesine ilişkin esaslar ilimizde daha da önem kazanmıştır.

        Hasat sonrası tarlada kalan bitki saplarını bir değeri olmadığı için, böcek ve diğer zararları yok etmek, çeşitli hastalıkları önlemek, toprak işlemede kolaylık sağlamak ve anızın masrafsız bir şekilde yok edilmesini sağlamak gibi gerekçelerle anızlar yakılmaktadır.

       Oysa modern tarım tekniklerinde anız yakmak son derece yanlış olup, yakma sonucu meydana gelen zararları telafi etmek mümkün değildir.

      Anızların yakılmasıyla birlikte şu zararlar oluşur.

1-  Bitkinin büyümesinde büyük önem taşıyan toprağın canlı üst kısmı yani organik maddesi de yanmaktadır.

2- Toprağın erozyona karşı dayanıklılığı azalmaktadır. Oysa anız toprağı su ve rüzgar erozyonuna karşı korumaktadır.

3-  En fazla toprak kaybı anız yakılan topraklarda meydana gelmektedir.en az toprak kaybı ise anız yakılmadan sürüm yapılan topraklarda olmaktadır.

4-  Anızı yakılan toprağın su tutma gücü azalmaktadır.

5-  Anız yakılması ile kök çürümesi ve ekin kurdu yok edilmesi mümkün değildir. Takip eden yıllarda kök çürüklüğü hastalığı artmaktadır.

6-  Anız yakma ile toprağın doğal yapısı bozulmakta ve verimliliği düşmektedir.

7- Anız yangınları ile hava kirletilmekte ve yükselen dumanların özellikle yol kenarlarında görüş mesafesinin engellenmesi sonucu can ve mal kayıplarına yol açmaktadır.

8- Komşu tarladaki hasat edilmemiş ürünlere, traktörlere, meyve bahçelerine, telefon direklerine, civardaki yerleşim yerlerine, ortamda yaşamını sürdüren yaban hayatına ve özellikle ormanlara, koruluk ve ağaçlık bölgelere telafisi mümkün olmayan zararlar vermektedir.

      Anız yangınlarının önlenmesi için;

1- Biçerdöverle hasattan sonra tarlada kalan saplar sap parçalama makinesi ile parçalanıp, tırmıklarla toplanmalıdır.

2- Biçerdöverle yapılan hasat toprak yüzeyine yakın yapılmalıdır, böylece kalan sap miktarı az olacağı için çürümesi ve mikroorganizmalar tarafından parçalanması daha kolay olacaktır.

3- Anız parçalama makinesi ile anız parçaladıktan sonra ekim makinesi ile ekim yapılırken sapların ekim makinesi ekici ayaklarını tıkamaması için toprağı yararak çalışan balta ayaklı ekim makineleri yerine diskli ayaklar kullanılmalıdır.

      Bilindiği üzere 2872 Sayılı Çevre Kanununun Ek-1 maddesinin c) bendinde "Anız yakılması, çayır ve mer'aların tahribi ve erozyona sebebiyet verecek her türlü faaliyet yasaktır." denilmektedir.

      Anız yakanlara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20. maddesinin (l) bendinde "Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin (c) bendine aykırı olarak anız yakanlara her dekar için 20 Türk Lirası idari para cezası verilir" hükmü gereğince anız yakanlara 2017 yılı için dekar başına 42,44 TL idari yaptırım uygulanmaktadır.

     Çiftçilerimizin geçim kaynakları olan topraklarına kendi elleri ile zarar vermemeleri ve kanun önünde suçlu duruma düşmemek için "Anızları Yakmamaları" gerekmektedir.