today06 Aralık 2023 Çarsamba Saat 14:15
GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ (F)REYHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacıFenİşleri Müdürlüğünün görev alanını, sorumlulukve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2: (1) Bu yönetmelik, Reyhanlı Belediye BaşkanlığıFenİşleri Müdürlüğünün kuruluş,görev, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3: (1) Fenİşleri Müdürlüğü, 5393 sayılıBelediye Kanunu, 657 sayılıDevletMemurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 4734, 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu ve yönetmeliği, 5018 sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve yönetmeliği, 5366 sayılı Eski Eserler Kanunu ve yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.

Tanımlar

MADDE 4 : (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında

a) Belediye                                       :Reyhanlı Belediyesini,

b) Başkan                                         :Reyhanlı Belediye Başkanını,

c) Başkan Yardımcısı         :Belediye başkanıtarafından konuyla ilgili olarak     

 görevlendirilen Reyhanlı Belediye Başkan       

 Yardımcısını,

d) Birim                                 :Fen İşleri Müdürlüğünü

e) Müdür                               :Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece

 yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere

 müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları

f) Şef                                     :Fen İşleri Müdürlüğünde görevli kadrolu şefi

g) Personel                          :Müdür ve Şef tanımının dışındaki birim

 mensuplarını ifade eder.

 

 

 

            İKİNCİ BÖLÜM

 

        Kuruluş ve Teşkilat

 

Kuruluş

MADDE 5: (1) Fenİşleri Müdürlüğü, 5393 sayılıBelediye Kanununun 48nci ve 22.02.2007tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanılarak kurulmuştur.

Teşkilat

MADDE 6: (1) Fenİşleri Müdürlüğüİdari TeşkilatıMüdür,Şef ve büro personelindenoluşur. Müdürlüğe bağlı olarak;

1- Teknik BüroŞefliği,

2- İdari BüroŞefliği bulunmaktadır.

(2) Hizmetlerin daha seri yerine getirilmesi amacı ile Şeflikleri yeniden biçimlendirme, mevcut şeflikleri kaldırma veya yeni şeflik kurmada, Fen İşleri Müdürü yetkilidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Personelin unvan ve nitelikleri

MADDE 7: (1) Fenİşleri Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

a)  Fen İşleri Müdürü: 657 SayılıKanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkelerve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak atanır.

b)  Şef: 657 SayılıKanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özelİdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

c)Memurlar: KPSS sınavıile 657 SayılıKanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülenilkeler doğrultusunda atanır.

 

ç) Sözleşmeli Personel: 5393 sayılıyasanın 49. maddesine göre kadro karşılığıgösterilmekve sözleşme yapılmak suretiyle çalıştırılır.

d)   İşçiler: Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarınaİlk Defaİşçi OlarakAlınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre atanır.

 

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8: (1) Fenİşleri Müdürünün görev, yetki ve sorumluluklarıaşağıdaki gibidir.

a)    Fen İşleri Müdürünün Görevleri :

1)    Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.

2)    Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

3)    İlçenin sosyal ve ekonomik gelişmesini sağlayacak yatırımlar için;

a)    Müdürlüğün stratejik planları hazırlamak/hazırlatmak,

b)   Stratejik planlar doğrultusunda yıllık bütçe hazırlamak/hazırlatmak,

c)    Stratejik planlar ve bütçe doğrultusunda projeler hazırlamak ve/veya hazırlatmak, hazırlanan projelerin ihale ve uygulamasını sağlamak.

4)    Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliğini dikkate alarak belirlemek,

5)    Müdürlüğün harcama yetkilisi ve müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini sağlamak,

6)    Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

7)    5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinde belirtilen belediyenin görev ve sorumluluklarından ilçe belediyelerine düşen bayındırlık hizmetlerinin icrasını sağlamak,

8)    Müdürlüğün görevlerini yerine getirecek her türlü malzeme, mal, araç ve personel teminini yasaların mevzuatı çerçevesinde sağlamak,

9)    İlçemizdeki diğer kamu kuruluşlarına (HATSU, ENERJİSA, TELEKOM, H.B.B, v.s.) ait eksiklikleri tespit etmek, bu eksiklikleri ilgili kuruma iletmek, yapımı için takibini sağlamak,

10)İlçemizde Bayındırlık hizmeti sunan diğer kurumların (HATSU, ENERJİSA, TELEKOM, H.B.B, v.s.)yatırımları ile ilgili koordinasyonu sağlamak,

11)Müdürlük Bünyesinde görev yapan şefliklerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlamak,

12)Müdürlük emrindeki araç ve iş makinelerini sevk ve idare etmek, ihtiyaç halinde araç ve iş makinesi alınması veya kiralanması hususunda gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak,

13)Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin konularıyla ilgili eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapmak,

14)İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylık sağlamak,

15)Müdürlüğün faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak,

16)Astların performansını periyodik olarak değerlendirmek, birimde moral ve motivasyonu artırıcı çalışmalar yapmak,

17)Fen İşleri Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,

18)Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yasal mevzuat çerçevesinde yerine getirmek.

 

b)Fen İşleri Müdürünün Yetkileri :

1)    Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.

2)    Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.

3)    Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi.

4)    Disiplin amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.

5)    Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.

6)    Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenleme, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.

7)    Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.

8)    Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi.

9)    Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.

10)Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme ve koordinasyon yetkisi.

c)Fen İşleri Müdürünün Sorumlulukları : 657 sayılıDevlet MemurlarıKanunu ve diğerBelediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından ve ilgili kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasından sorumludur.

 

Müdürlüğe bağlı Şeflikler ve görevleri

MADDE 9: (1)Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımıçerçevesinde kanunlar,tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

a) Bağlı Şeflikler :

1)Teknik İşler Şefliği

a)                  Proje ve İhale Bürosunun görevleri: Proje veİhale Bürosunun görevleri aşağıdaki gibidir.

1) Müdürlüğün talimatlarıdoğrultusunda stratejik plan hazırlamak,

2) Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak,

3) Yapım, bakım, onarım ihtiyacıolan cadde, sokak ve meydanlarıtespit etmek, buihtiyaçlara binaen asfalt, yol, bordür, tretuar ve meydan düzenlemeleri ile ilgili fiyat tespiti ve yaklaşık maliyeti hazırlamak, ihale işlemleri ve ihale dosyası hazırlamak,

4)  İhale işlemleri ile ilgili proje ve etüt hazırlamak, ihale işlem dosyası hazırlamak, ihale işlemlerini yürütmek, işlerin yönetmelik ve şartnamelere uygun yapılmasını kontrol etmek,

5)    İşlere ait hakediş ve kesin hak edişleri düzenlemek.

6)    Kat karşılığı veya Yap-İşlet-Devret metodu ile yaptırılan işlerin kontrolörlüğünü yapmak bunlarla ilgili bütün işlemleri yerine getirmek,

7)    Belediye sınırları içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların yapılmasını ve mevcut yolların onarılmasını sağlamak,

8)    Her zaman ve her şartta yolların ulaşıma açık tutulmasını, bunun için ihtiyaç duyulan malzemelerin zamanında temin edilerek kullanıcılara verilmesini sağlamak,

9)    Belediye sınırları içerisindeki yeni yapılan yolları asfaltlamak, mevcut ve bozulan asfaltların onarılması çalışmalarını yürütmek,

10)Genişletilmesi gereken yolların genişletilmesini ve tesviyelerinin yapılmasını, mevcut yolların imar planına uygun hale getirilmesini sağlamak,

11)Gerekli yerlere istinat duvarı ve merdivenli yol yapılmasını sağlamak,

12)Yaya ve araç trafiği ulaşımının rahatlıkla sağlanması için köprü, kavşak, alt-üst geçit yapımı ve yayalaştırma uygulamaları yapmak,

13)İlçe genelinde yaya ve araç trafiğini düzenlemek amacıyla araştırma, etüd, proje yapmak ve bu konuda H.B.B Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü ile müşterek çalışmak,

14)İlçedeki okul binalarının inşaatını, bakım ve onarımını yapmak, okulların bahçelerinin düzenlenmesini, asfalt ve bordür yapılmasını, spor sahalarının yapılmasını, tuvaletlerin tamiratlarını, bahçe duvarı ve korkulukların tamiratlarını, iç-dış boyalarının yapılmasını, çatı onarımının yapılmasını, elektrik ve aydınlatma tamiratlarının yapılmasını sağlamak,

15)Park, meydan ve açık alanlarda aydınlatma sistemlerinin projelendirilmesi ve yapım işlerinin takibini sağlamak,

16)Kentte Kreş, Sağlık Ocağı, Huzur Evi, Aile Danışma Merkezleri, Kültür ve Sanat Merkezleri, Belediye Hizmet Binaları, Sokak Çocukları Evleri, Hayvan Hastanesi ve Muhtarlık binalarının ve Başkanlık tarafından karar verilen diğer yapıların yapımı, tadilat ve onarımını yapmak veya yaptırmak,

17)Eğitim ve Kültür ile ilgili yurtlar ve tesislerin yapımı ve mevcut tesislerin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,

18)İlgili müdürlüklerin talepleri doğrultusunda 3194 sayılı yasa kapsamında tehlike arz etmesi durumunda bina, arsa vb. yapıların çevresini korumaya almak,

19)Spor sahalarının projelendirilmesi, uygulanması, düzenlenmesi, bakım ve onarımını (Basket potalarının, voleybol sahalarının yapılması, soyunma odalarının boyanması, demir korkuluklarının yapılması v.b.) sağlamak,

20)Cadde, sokak, okul ve ilçenin diğer ihtiyaç duyulan yerlerine güvenliği sağlayacak, güvenlik kameraları ve sistemlerini projelendirmek ve yapmak,

21)İlçedeki tarihi mezar ve türbelerin etrafını çevirmek ve çevre düzenlemesi yapmak,

22)İlçedeki molozların toplanması ve döküm yerlerine naklinin yapılması konusunda temizlik işleri müdürlüğü ile koordineli çalışılmasını sağlamak,

23)İstimlâk edilmesi gereken gayrimenkullerin istimlâki ile ilgili olarak yetkili Müdürlükle işbirliği içerisinde gerekli çalışmaların neticelendirilmesini sağlamak,

24)İlçe sınırları içerisinde, yağmur suyu kanallarının ve ızgaralarının projelendirilip yapılması, mevcut ızgaraların ve kanalların temizlenmesini koordine etmek,

25)Gerekli durumlarda parsel bacası, rabıt bağlantısı ve kanal yapmak,

26)Emrinde bulunan astların sevk ve idaresini yapmak,

27)Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak,

b) Ruhsat Bürosunun görevleri: Ruhsat Bürosunun görevleri aşağıda gösterilmiştir.

1)    İlçenin diğer altyapı kurumlarına ((HATSU, ENERJİSA, TELEKOM, H.B.B, v.s.) ait eksiklikleri tespit etmek, eksikliklerin giderilmesi için ilgili kurumla yazışma ve görüşme yapmak,

2)    Altyapı kurumlarının ilçemizde yapacağı yatırımlarda, aynı sokağın tekrar tekrar kazılmaması için koordinasyonu sağlamak ve bu yatırımları planlamak,

3)    Altyapı kurumlarının yatırımlarını AYKOME kararlarına uygun yapılmasını sağlamak, denetlemek, eksikliklerini gidermek, gerekiyorsa cezai işlem uygulamak,

4)    Altyapı kurumlarının;

a)    Çalışmaları için ruhsat alıp almadığını kontrol etmek,

b)   Çalışma bitimine müteakip kontrolünü yaparak  en kısa sürede onarılmasını temin etmek,

c)    Eksikliklerini gidermek,

d)   Eksiklikler ilgili altyapı kurumlarınca giderilmediği takdirde bu eksiklikleri üçüncü kişi veya şirkete yaptırmak, masrafları cezalı olarak ilgili kurumlardan almak.

5)    Taraflarına tebliğ edilen yazılı ve sözlü müracaatları incelemek, sonuçlandırmak,

6)    Vatandaşlara ait kazıların ruhsatlı olup olmadığını araştırmak, ruhsatsız ise AYKOME’ye bilgi vermek,

7)    Altyapı kurumları ve vatandaşlarca yapılacak kazılarda, kazıların süresinde bitirilmesi ve her türlü emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak,

8)    Büronun faaliyetlerini bilgisayar ortamında düzgün olarak tutmak; günlük, haftalık, aylık, yıllık olarak Fen İşleri Müdürüne bilgi vermek.

9)    Emrinde bulunan astların sevk ve idaresini yapmak,

10)Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak,

 

c) Bakım ve Onarım Bürosunun Görevleri: İlçenin yol, bordür, tretuar, asfalt ve binabakım ve onarımlarının kendi işçimiz, araç-gereçlerimiz veya kiralanan araç, gereç ve iş gücü ile yapılması amacı ile teşkil edilmiştir. Büronun görevleri aşağıda gösterilmiştir.

1)    Müdürlükçe kendilerine bildirilen görevleri ile ilgili çalışmada bulunmak,

2)    Çalışmalarında her türlü güvenlik ve emniyet tedbirlerini almak,

3)    Yaptıkları işi ve kullandıkları malzemeyi miktar, ebat, hacim v.s. günlük olarak ayrıntılı raporla Fen İşleri Müdürüne bildirmek,

4)    Kendilerine lazım olan malzemeyi depoda tükenmeden önce talepte bulunmak,

5)    Müdürlük emrine tahsis edilen araçların, amirinin emri doğrultusunda sevk ve idare edilmesinde sağlamak,

6)    Yapılan imalatların şartnamelere ve amirlerinin talimatlarına uygun yapılmasını sağlamak,

7)    Kullandıkları malzemelerin ve iş makinelerinin bakımı, korunması ve emniyetinden sorumlu olmak,

8)    Müdürlük emrinde görevli işçi personel ile ve/veya ihale yolu ile asfalt kaplama,kilit taşı döşeme ve yama yapmak,

9)    Bordür, tretuar yapım, bakım ve onarımını yapmak,

10)Yağmursuyu kanalı, ızgara yapım ve temizliği yapmak,

11)Müdürlükçe bildirilen binaların kendi işçimiz ile yapım, bakım ve onarımını yapmak,

12)Diğer birimlere gerekli araç, gereç ve insan kaynağı desteği sağlamak,

13)İlgili müdürlüklerin talepleri halinde, kaçak veya ruhsatına aykırı yapıların yıkım işlemlerinde, birimine bağlı işçi, makine ve her türlü araç ve gerecin yıkımı gerçekleştirmek amacıyla ilgili müdürlüğün emrine vermek,

14)Buzlanma ve don olaylarına karşı gerekli önlemleri almak, tuzlama ve küreme çalışmalarını yapmak,

15)Elektrik, sıhhi tesisat, boyahane, marangozhane; müdürlükçe kendilerine tebliğ edilen görevleri şartnamelere uygun olarak yapmak, kullanmış oldukları aletlerin bakım ve onarımını yapmak,

16)Belediye Meclisi kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda 5393 sayılı Belediye kanunun 75. maddesinde belirtilen diğer yapım, bakım, onarım işlerini yapmak,

17)Yapılan işleri raporlayarak müdürlüğe bildirmek.

 

2)İdari İşler Şefliği

1)  Kalem ve Arşiv Bürosunun görevleri: Kalem ve Arşiv Bürosunun görevleri aşağıdagösterilmiştir.

1)            Müdürlüğe gelen her türlü evrakıyazılıve bilgisayar ortamında kayda almak,

2)            Müdürlükçe havalesi yapılan evrakıilgili personele tebliğetmek, sonuçlanan evrakıkayıttan düşmek,

3)            Evrakın takibini yapmak, süresi içerisinde cevaplandırılmasını veya sonuçlandırılmasını sağlamak,

4)            Evraklarıtarihine göre arşivlemek,

5)            İhale dosyasıve evraklarınıdüzgün birşekilde tarihine göre arşivlemek,

6)            Yazışmalarda ve dosyalarda yazılıve bilgisayar ortamında dizi pusulasıtutmak,

7)            Dosya ve evrak arşivini yazılıve bilgisayar ortamında kayıt etmek, düzgün birşekildearşivlemek,

8)            Kendisine havale edilen evraklarıcevaplandırmak ve sonuçlandırmak.

9)            Personelin özlük haklarınıtakip etmek gerekli yazışmalarda bulunmak,

10)         Personelin izin ve rapor durumunu kaydetmek, Personel Müdürlüğü’ne bildirmek,

11)         İşçilerin puantaj cetvellerini tutmak.

 

2)Depo Bürosu: Depo Bürosunun görevleri aşağıda gösterilmiştir.

1)    Müdürlüğe giren malzemeleri miktar ve kalite, ebat v.s. yönünden kontrol ederek teslim almak,

2)    Müdürlüğün ihtiyacı olan malzemeleri önceden tespit ederek temini için talepte bulunmak,

3)    Depodaki malzemeleri bilgisayar ortamı ve yazılı ortamda kayıtlı tutmak,

ç)   Depodan çıkan malzemelerin çıkan miktar, kullanılan yer olarak kaydınıtutmak,

4)    Depodaki mevcut malzeme stokunu haftalık, aylık ve yıllık olarak Müdürlüğe bildirmek,

5)    Depodaki malzemeleri düzgün bir şekilde stoklamak,

6)    Deponun emniyetini sağlamak,

7)    Konusu ile ilgili yazışmalarda bulunmak.

 

Personelin görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 10: (1) Müdürlük emrinde görevli memurlar, kendilerine verilen görevlerikanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

 

Hizmetlerin icrası

MADDE 11 : (1) Fenİşleri Müdürlüğündeki hizmetlerin icrasıaşağıda gösterilmiştir.

a)    Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterinekaydedilerek ilgililerine imza karşılığı verilir.

b)   Görevin planlanması: Fenİşleri Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve bürosorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c)    Görevin İcrası: Fenİşleri Müdürlüğü emrinde bulunan personel, kendilerine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler gereğince ivedilikle yapmak zorundadır.

 

İşbirliği ve Koordinasyon MADDE 12 :

1)Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon:

a)    Fen İşleri Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

b)   Fen İşleri Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.

c)    Fen İşleri Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve şefliklere iletir.

ç)  Şefliklerde görevli personel evraklarıniteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

 

2)           Diğer kuruluşlarla koordinasyon: Fenİşleri Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurumve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, Şef ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, Sicil ve Disiplin

 

Müdürlük içi denetim

MADDE 13:

a)   Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

b)    Fen İşleri Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

Dış denetim

MADDE 14: (1) Fenİşleri Müdürlüğü, yasalar gereği Sayıştay,İçişleri Bakanlığı,Reyhanlı  Belediye Meclisi ve Yargı organlarının denetimine tabidir.

Personel sicili

MADDE 15: (1) Fenİşleri Müdürü her yıl sonu memur personel için birinci sicil Amiriolarak puan verir, kapalı zarfa konan sicil raporları mühürlü bir şekilde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edilir.

Personel özlük dosyaları

MADDE 16: (1) Özlük ve Sicil Dosyalarının önemi; Devlet Memurları liyakat veehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde Özlük ve Sicil Dosyaları başlıca dayanaktır.

Bu nedenle;

a)     Fen İşleri Müdürlüğünce birimde çalışan tüm personel için birer gölge (özlük) dosyası düzenlenir.

b)     Özlük dosyalarının muhteviyatı; Nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesi, askerlik belgesi, sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, nakil evraklarıyla göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor, performans değerlendirme formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları ile diğer evraklardır.

Disiplin cezaları

MADDE 17: (1) Fenİşleri Müdürlüğü emrinde görev yapan tüm personelle ilgili disiplinişlemleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4857 say ılı İş Kanunu hükümleri ve Belediye ile yetkili sendika arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülür.

 

ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 18: (1)İşbu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumihükümler çerçevesinde hareket edilir.

Yürürlük

MADDE 19: (1) Bu yönetmelik 11.11.2011 tarihinde Belediye Meclisi tarafından onaylanmasına mütakiben yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20: (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanıyürütür.