today27 Şubat 2024 Salı Saat 23:11
GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ (T)  1.   REYHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM  AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR

AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik, Belediye Kanunu ile tüm yasa, yönetmelik, talimatlar ve kararlar çerçevesinde, Bilecik Belediye Başkanlığı, Temizlik İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile kuruluş esaslarını, çalışma yöntem ve ilkelerini düzenler.  KAPSAM Madde 2- Bu yönetmelik hükümleri Reyhanlı Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.  YASAL DAYANAK Madde 3- 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18/m Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.  TANIMLAR Madde 4- Bu yönetmelikte adı geçen;  Belediye : Reyhanlı Belediyesi’ni  Başkan : Reyhanlı Belediye Başkanı’nı  Müdürlük : Reyhanlı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü  Müdür : Temizlik İşleri Müdürünü  Yüklenici : Kent İçi Temizlik Hizmetleri işinin ihalesini alan firmayı, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Madde 5- a) Temizlik İşleri Müdürlüğü, Reyhanlı Belediyesi Başkanlık Makamınca verilen ve bu yönetmelikte belirtilen görevleri, mevzuata uygun belirli bir plan ve program dahilinde yapmakla mükellef bir birimdir.  b)Belediye sınırları içerisindeki çöp toplama, taşıma, cadde ve sokakların süpürülmesi ve pazaryerlerinin yıkanması işlemini kendi imkânları veya Yüklenici firmalar aracılığı ile yapılmasını sağlar. Bu amaçla çalışma plan ve programını belirler ve yüklenici firmanın bu plan dâhilinde çalışmalarını sürdürmesini takip eder.  c)Temizlik çalışmalarını yürüten yüklenici firma ile Belediye arasındaki iletişimi sağlar, gerekli bilgi ve belgelerin zamanında teslim edilmesini sağlar.  d) Mahallelerde bölge bazlı olarak yapılmakta olan çöp toplama ve sokak/caddelerin ve pazaryerlerinin yıkanması çalışmalarının istenen verimlilikte belirlenen programa göre gün ve saatlerde yapılmasını takip eder.  e) Hastaneler, okul, askeri bölgeler, ev, işyerleri ve pazaryerlerinin çöplerinin toplanması çalışmalarının etkili biçimde yürütülmesini sağlar.  f) Çöp Toplama işlemlerinin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğinin engellenmeyecek şekilde yapılması için gerekli programlamayı yapar.  g) Atık Yağların Denetimi ve takibini yapmak.  h) Yağmur suyu ızgaraları temizlenmesi  ı) Halkın huzur içerisinde sağlıklı yaşamasını sağlamak, çevreyi ve çevre kaynaklarını korumak, iyileştirmek  i) Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerde, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal düzenlemeleri yapmak ve kirliliği ortadan kaldırıcı önlemler almalarını sağlamak  j) Çevre ile ilgili Müdürlüğe gelen her türlü şikâyetleri ve talepleri değerlendirmek, sorunlara çözüm bulmaya çalışmak  k) Tıbbi atıkların “Tıbbi Atıklar Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen esaslar doğrultusunda toplanmasını ve uzaklaştırılmasını sağlamak  l) Çevre konusunda eğitim ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak  m) Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak  n) Katı atıkların düzenli olarak toplanmasını, ayrıştırılmasını ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği´nde belirtilen standartlar dahilinde uzaklaştırılmasını veya bertarafını sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapmak.  o) Atıkların kaynağında azaltılması, değerlendirilmesi, sağlıklı bir biçimde imhası için gerekli çalışmaları yapmak ve desteklemek  ö) Ambalaj Atıklarının Kaynağında evsel atıklardan ayrı toplanarak ekonomiye geri kazandırılmasını temin etmek amacıyla plan ve proje hazırlayarak çalışma yapmak.  p) Çöp rehabilitasyon projelerinin yer ve projesinde üstüne düşeni yapmak  r) Tıbbi atıkların toplanmasında ilk başvurunun müdürlüğe yapılması  s) Her yıl sonunda Yıllık Faaliyet Raporunun hazırlanmasını sağlamak/sağlatmak  ş) Tüm yazışmaların ve evrakların takibini yapmak/yaptırmak.  t) Temizlik Hizmetleri İşi ihalesinin teknik şartnamesinin hazırlanmasını  sağlamak/sağlatmak ve diğer ihale dokümanının kontrolünü yapmak/yaptırmak.  u) Yüklenici firmanın, ihale şartname ve eklerine göre temizlik hizmetlerini ifa etmesini sağlamak/sağlatmak.  ü) Hizmetlerin ifası sonucu hak edişlerin hazırlanmasını sağlamak/sağlatmak ve  kontrolünün yapmak/yaptırmak.  İŞ İLİŞKİLERİ  Madde 6- A) Kuruluş içindeki ilişkileri:  a) Başkan ve Başkan Yardımcısı  b) Belediye Birim Müdürlükleri  B) Kuruluş dışındaki ilişkileri:  a) İlgili bakanlıklar, kurumlar ve kuruluşlar  b) Belde muhtarları  c) Vatandaşlar  TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ  Madde 7- a) Belediye Başkanı ve ilgili Başkan Yardımcısına bağlı çalışır.  b) Temizlik İşleri Personelinin tümüne emir ve görev vermeye yetkilidir.  c) Temizlik İşleri Müdürlüğünün tüm çalışmalarından sorumludur. Yapılan çalışmaları düzenler, denetler ve personelin koordinesini sağlar.  d) Müdürlük faaliyetleri ile ilgili Başkanlık Makamı, resmi ve özel kuruluşlarla gerekli konularda koordinasyonu sağlar. Yetkili üst makamlara bilgi verir.  e) Yokluğunda Belediye Başkanının onayacağı bir kişi Müdüre vekalet eder. Vekil, Müdürün tüm yetki ve sorumluluklarına sahip olur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DİĞER HÜKÜMLER

Madde 8- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, varsa daha yürürlükte olan Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.  Madde 9- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  Madde 10- Bu yönetmelik, Belediye Meclisince kabulü ve Valilik Makamına gönderilmesi ile yürürlüğe girer.  Madde 11- Bu yönetmelik hükümlerini Reyhanlı Belediye Başkanı yürütür.