today28 Mart 2023 Salı Saat 10:42
GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ (İM)  1.   REYHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI  İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ  GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ  BİRİNCİ BÖLÜM  Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç ve Kapsam  MADDE–1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Reyhanlı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.  Dayanak  MADDE–2 – Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu,10/07/2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer yürürlükteki mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.  Tanımlar  MADDE–3 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;  Başkan : Reyhanlı Belediye Başkanı’nı,  Belediye : Reyhanlı Belediye Başkanlığı’nı,  Müdür : İmar ve Şehircilik Müdürü’nü,  Müdürlük : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nü,  Personel : Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü,  ifade eder.  Temel İlkeler  MADDE–4 – Reyhanlı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tüm çalışmalarında;  a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,  b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,  c) Hesap verebilirlik,  ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,  d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,  e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,  f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,  temel ilkeleri esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM  Kuruluş, Personel, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Kuruluş  MADDE–5 – (1) Reyhanlı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 22/04/2006 tarihli 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar hakkında 2006/9809 sayılı Kararı’ gereğince, Reyhanlı Belediye Meclisi tarafından  kurulmuştur.  (2)Reyhanlı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; İmar İşleri, Planlama ve Harita İşleri, Emlak ve İstimlâk İşleri ve adres ve numaralamaya ilişkin alt birimlerden oluşur.  Personel  MADDE–6 – Reyhanlı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde bir Müdür ile yürürlükteki norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.  Görev, Yetki ve Sorumluluklar  MADDE–7 –Reyhanlı Belediye Başkanlığı’nın amaçlan, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı´nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Reyhanlı Belediye’si sınırları içerisinde imar ve planlama çalışmalarının aksamadan yürütülmesini takip etmekten, imar planlarının yapılması, imar planı revizyonu ve tadilatlarının yapılması, imar durumu, istikamet rölövesi, kot-kesit tanzimi, mimari, statik, ısı yalıtım, elektrik ve makina projelerinin tastik çalışmalarının yürütülmesini takip etmekten; imar plan uygulamalarının ve tastik edilen projelere göre inşaat ruhsatlarının düzenlenmesinden, takip edilmesinden; eski eserlerle ilgili uygulamaların takibinden;  İmar yasasına göre kamuya ayrılan alanların istimlâk işlemleri, Belediye´ye ait emlakin takip, kiralama ve satış işlemlerini yürütmekten, Belediyenin ihtiyacı olan gayrimenkulleri kiralamaktan, uygun biçimde değerlendirilmesini sağlamaktan, kiraya verilen mülklerin kira gelirlerinin tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamaktan, emlak alım, satım, kiralama ve devir işlemlerinin yapılmasını sağlamaktan, ecri misiller ve parsel işgallerinin takip edilmesinden;  İlgili mevzuata uygun olarak, İmar uygulamalarını Ruhsatlı yapı uygulaması, iskan işlemleri (vizeler, yıkım vb.) yapı denetim ve kontrol hizmetlerini, yıkım işlemlerini takip ederek denetlemekten, bu konularla ilgili tüm yazı ve belgeleri onaylamaktan, ruhsata aykırı yapılan yapılar ve ruhsatsız yapılar hakkında yapılacak yasal işlemleri takip ederek denetlemekten ve yasal işlemlere ait belgeleri tasdik etmekten, yıkım ihale işlemlerinin takibinden, tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve diğer müdürlükler ile yapılan yazışmaların onaylanmasından sorumludur.  Belediye Başkanının gözetimi ve denetimi altında ilgili yürürlükteki mevzuatta belirtilen görevlerin ifa ve icra edilmesi bağlamında:  (1) İmar Denetim ve Uygulama Birimi a) Belediye sınırlan içerisinde imar çalışmalarının aksamadan yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip etmek,  b) Belediye sınırlan içerisinde, imar durumu tanzimi, istikamet rölövesi, kot-kesit tanzimi, mimari, statik proje tasdiki, ısı yalıtım, elektrik ve makina projelerinin tasdiki çalışmalarının yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını ve kontrolünü sağlamak,  c) Kaçak ve imar mevzuatına aykırı yapılaşmalarla etkin mücadelelerde bulunmak, Belediye sınırları içersindeki her türlü inşai faaliyetin yürürlükteki mevzuata uygunluğunu denetlemek, İnşaatların ruhsat ve eklerine göre yapılıp yapılmadığını denetlemek, ruhsatsız veya ruhsatına aykırı yapı yapılmasına engel olacak çalışmalar yapmak,  ç) Ruhsatsız veya ruhsatına aykırı yapılan yapıları tespit etmek, haklarında yapı tatil tutanağı tanzim etmek, yıkım ve para cezası verilmek üzere Belediye Encümenine sevkini sağlamak, Belediye Encümeni´nden çıkan kararın uygulanmasını sağlamak, ruhsatsız ve ruhsatına aykırı yapılar ile ilgili yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yasal işlemleri işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,  d) Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan yapılara yapı kullanma izin belgesinin verilmesine ilişkin işlemleri yapmak, iskân formu ve iş bitirme belgesi düzenleme ve fotoğraf tasdiki yapma ve kontrol işlemlerinin yapılmasını sağlamak,  e) Yapı mahallinin incelenmesi, inceleme sonucunun olumlu olması halinde hazırlanan temel, toprak ve diğer vizelerin verildiğini içeren ruhsat belgesinin verilmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,  f) Yapı onarım (tadilat, tamir işleri) belgesinin verilmesi ve kontrolünü sağlamak,  g) Yetki alanındaki bölgelerde yapılaşmayı sürekli kontrol etmek,  ğ) Yıkılabilecek durumdaki tehlikeli yapılara, yürürlükteki mevzuata göre gerekli işlemlerin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak,  h) Estetik ve şehircilik yönünden sakıncalı yapılaşmaya engelleyici çalışmalar yapmak,  ı) Yürürlükteki mevzuata göre, korunması gerekli yapılarda yapılmak istenilen tamir ve tadilatların yapılması, izinsiz yapılmak istenen tamir ve tadilatların durdurularak Koruma Kuruluna bildirilmesi, Kurul kararı olmayan eski eser özelliği taşıyan terk edilmiş durumdaki yapıların emniyet tedbirinin alınması için ilgili birimlere bilgi verilmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,  i) Rölöve projelerinin kontrol edilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,  j) Yıkım ihale işlemlerinin denetlenmesi, yıkım faaliyetlerinde güvenliğin sağlanması amacı ile yardımcı birimlerle oluşturulacak organizasyonun denetlenmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,  k) Yapı Denetimle ilgili yürürlükteki mevzuata göre idarenin yetki ve sorumluluğundaki konularda yapılması gerekli işlemlerinin yapılmasını ve kontrolünü sağlamak,  l) Kuruma gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme işlemlerini yapmak,  m) İmar kanunu, yönetmelik ve planlarla belirlenmiş şartlara uygun olarak verilen imar durumuna uygun yeni projeleri, avan projeleri, temdit ve tadilat projelerini onaylamak, kontrol ve takip etmek,  n) Onaylanan projelerin, deprem yönetmeliği ve kanunlar çerçevesinde statik hesap ve çizimlerin onaylama, mevcut binalarda talep halinde statik kontrol yapma, maili inhidam durumunda olan binaları tesbit etme ve yıkım kararlarını alma işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,  o) Yeni binalara, güçlendirmelere, temditlere ve tadilatlara ruhsat verme, ruhsat ve eklerine uygunluk tespiti, yeni binalardan uygun olanlara temel ve temel üstü vizelerini verme işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,  ö) İnşaatlarda can ve mal güvenliğini sağlayıcı tedbirleri aldırma işlemlerinin yapılmasını sağlamak,  p) İmar mevzuatı ve İmar Planlarına uygun olarak imar uygulama işlemlerini yapmak,  r) Kat irtifak listelerini onaylama işlemlerini yapmak,  s) Bina yıkım ruhsatı, onarım iskele belgesi ve basit onarım izni verme işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,  ş) Yasa ve yönetmeliklerce verilen görevler içerisinde koruma, uygulama ve denetim bürolarını oluşturma, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurumlarınca koruma altına alınan alan ve binaların korunması ile ilgili önlemleri alma, aldırma işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,  t) Kurul Kararlarının uygulanmasını sağlama, Kurulca onaylanan projelere ruhsat verme, eski eserlerin basit onarımlarına izin verme, basit onarımlarda özgün malzeme ile yapılması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,  u) Taşıyıcı sistemin etkilendiğinin tespiti halinde Kurula bildirmek, projesine uygun yapılan binalara için Kurulun görüşünü alma, yapı kullanma izni verme işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,  ü) Kaçak, ruhsatına aykırı inşaat yapan mal sahibi, müteahhit ve yapı denetim kuruluşları ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunma, yapı denetimleri ilgili keyfiyeti ilgili Bakanlığa bildirme işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,  v) Belediye gelirlerine esas olan imar hizmetleri ile ilgili her türlü resim ücret ve harçların tahakkukunu yapmak,  y) Yapı Kullanma İzni alınmadan kullanılan binalar hakkında imar mevzuatına göre işlem yapmak,  z) Tamamı umumi hizmetlere ayrılan yerlerde kalan arsalara Başkanlıkça uygun görülmesi halinde yönetmelik hükümlerine göre Encümen Kararı alarak Muvakkat Yapı İzni vermek,  aa) Yıkılacak derecede tehlike arz eden yapılara imar mevzuatındaki hükümlerin uygulanmasını sağlamak,  bb) Kamunun selameti için alınması gereken imar kanununda öngörülen tedbirleri almak, bu tedbirlere uymayanlar hakkında yasal işlem yapılmasını sağlamak,  cc) Bahçe duvarı ve bahçe düzenlemesi iznini vermek,  çç) Yapı denetim bürolarının ve müteahhitlerin sicillerini tutmak, hak edişlerini tanzim etmek, yılsonu tespit tutanaklarını düzenlemek ve Bakanlığa göndermek,  dd) İmar otomasyonunu sağlamak, görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararları uygulamak,  ee) Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.  (2) Planlama ve Harita Birimi a) Belediye sınırlan içerisinde planlama çalışmalarının aksamadan yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,  b) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına uygun olarak Belediye tarafından 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının hazırlanması ve hazırlanan planların Belediye Meclisi´ne gönderilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,  c) Belediye Meclisi´nden çıkan plan kararlarının ilgisine göre Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu´na onaylanmak üzere gönderilmesini sağlamak ve takip etmek,  ç) 1/1000 ölçekli planların onaylandıktan sonra bir ay süreyle askıya çıkarılıp ilan edilmesini ve bu sürede yapılan itirazların incelenerek yeniden Belediye Meclisi´ne gönderilmesini sağlamak, meclis kararı sonrası işlemlerini yapmak,  d) Gerekli olduğu takdirde İmar planının revizyonu ve tadilatlarının imar mevzuatının öngördüğü usul çerçevesinde yapılmasını sağlamak,  e) Mevzuatın öngördüğü çerçeve ve standartlarda Numarataj ve bina kimlik çalışmasını tamamlamak, güncellemelerini yapmak,  f) İnşaat İstikamet ve Kot-Kesit Rölövesi düzenlemek,  g) Plan gereği kamuya terkin edilecek yerler için gerekli işlemleri yapmak,  ğ) Binalara gabari tespiti yapmak, Tevhit ve ifraz, yola terk ve yoldan ihdas gibi işlemlerin Encümene Teklif Belgelerini düzenlemek,  h) Kanun ve Yönetmeliklere göre hazırlanmış tarifelere göre ücret ve harçların tahakkukunu yapmak,  ı) Cadde, sokak, meydan, park ve bahçelere isim verilme tekliflerini Meclise sunmak,  i) Coğrafi bilgi sistemi (GİS) ile kent bilgi sisteminin kurulmasına yardımcı olmak,  j) Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararları uygulamak,  k) Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.  (3) Emlak İstimlâk Birimi  a) Belediye mülkü taşınmazların yürürlükteki mevzuatla belirlenen sınırlar çerçevesinde değerlendirilmesi ile ilgili (Tahsis, kiralama, satım, trampa, yap-işlet-devret modeli ile ihale etmek) iş ve işlemleri yapmak,  b) Gerektiğinde ilgili yürürlükteki mevzuat kapsamında kamulaştırma yapmak,  c) Belediye mülkü gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya işgale uğramış yerlerde ecri misil tayini yaparak kira ve ecri misillerin tahsilinin yapılması için ilgili yetkili Müdürlüğe bilgi vermek,  ç) Belediye hudutları dâhilinde bulunan Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü uhdesindeki taşınmazların ilgili yasalar gereği Belediyeye devir ve tahsislerinin sağlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,  d) Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gecekondu hak sahiplerine tapu verilmesi ve devir alınması işlemlerini yapmak,  e) Tapuda Belediye adına takrir vermek,  f) Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararları uygulamak,  g) Belediyenin ihtiyacı olan gayrimenkulleri ilgili mevzuat çerçevesinde kiralamak ve ilgili birime tahsis etmek,  ğ) Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.  Personelin Görevleri  MADDE–8 – Bu yönetmeliğin 7’nci maddesinde belirtilen temel görev, yetki ve sorumlulukları, yürürlükteki mevzuat ve Belediye Başkanı’nın veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının onayıyla görev pozisyonları belirlenir. Bu bağlamda istihdam edilenler belirtilen görevleri ifa ederler:  (1) İmar ve Şehircilik Müdürü a) Belediye Başkanı’nın ve/veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında, yürürlükteki mevzuat gereği Müdürlüğün; sevk ve idaresini, organize edilmesini, gerektiğinde reorganize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dâhili düzenlemeleri yapar,  b) Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını kendi uğraş alanlarını ilgilendirdiği derecede bilir, genel politikaların uygulanmasını devamlı olarak izler, amaçlara uygunluğunu araştırır, genel politikalarda yapılması gerekli değişiklikleri bildirir,  c) Müdürlüğü için, Başkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar, programlar geliştirir ve verilen sorumluluğa göre icraat yapar,  ç) Başkanlığın amaçlarını ve politikalarını, yönettiği ve işbirliği yaptığı personele açıklar, en iyi şekilde yönetmeleri için gerekli izahatı verir ve uygulamaları kontrol eder,  d) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlar. Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izler, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri alır,  e) Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak üzere planlar,  f) Gelecekte doğacak ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde elindeki kadro, makine, işyeri ve teçhizatın planlamasını yapar,  g) Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgileri zamanında ulaştırabilecek ve alt kademelere kurum karar, politika ve yönetmeliklerini hakkında zamanında ve doğru bilgi verebilecek şekilde planlar,  ğ) Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlar, faaliyet planına göre yıllık bütçesini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlar, Başkanlıkça belirlenmiş zamanda amirine verir,  h) Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapar,  ı) Başkanlığın kabul ettiği yönetim ve organizasyon prensiplerini astlarına izah eder, organizasyon içindeki konumlarının üst-ast ve yatay organizasyonel konumlarla ilişkileri hakkında gerekli bilgiyi vererek ahenkle çalışmalarını temin eder,  i) Müdürlüğün tüm işlerini en etkin şekilde yapmak üzere, Başkanlığın mevcut organizasyon şeması, iş tarifleri ve pozisyonların ihtiyaç gösterdiği vasıflara uygun kadrosunu organize eder,  j) Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklik ihtiyaçlarını amiri vasıtasıyla İnsan Kaynaklarından sorumlu Müdürlüğe bildirir,  k) Çalıştırdıkları görevlilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlayıp amirine teklif eder,  l) Çalıştırdıkları görevlilerin, işbölümü esasları dâhilinde, sorumluluklarını belirler ve bu görevleri benimsetir,  m) Emrindeki elemanlara iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlar,  n) İş tariflerinde mevcut olmayan görevleri emrindekilere usulünce verir,  o) Emrindeki elemanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu yapar, onları inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik eder,  ö) Müdürlüğüne alınacak, ayrılacak personel ile personelindeki statü değişikliklerini, Başkanlığın personel politika ve usulleri çerçevesinde kontrol eder,  p) Yokluğunda görevlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için yerine bakacak şahsa vekâlet verir ve görevlerini taksim eder,  r) İşgücünün en faydalı şekilde kullanılması ve işlerin en az maliyetle yürütülmesi için, emrindeki personelin görev ve sorumluluklarını açık, seçik ve anlayabilecekleri sadelikte belirtir, iş ve işlemlerin buna uygunluğunu denetler,  s) Kendisinin ve organizasyonun verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırır,  ş) Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili yürürlükteki mevzuata riayeti sağlar, bunların uygulanmasını sürekli kontrol eder; düzeltilmesi gereken hususlar için de olumlu öneri ve teklifleri, bir üst amirinin görüşüne sunar,  t) Müdürlüğün verimliliğinin arttırılmasını ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, çalışma metotlarını geliştirmeleri için astlarına mesleki yardımda bulunur, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmeleri için disiplini temin eder,  u) Astlarının sorularını kesin olarak cevaplandırır, gereken kararları süratle alır ve bildirir,  ü) Danışman durumunda görev yapanlarla teması ve onlardan faydalanmayı temin eder,  v) Terfi etmesi veya iş başında olmaması halinde, yerine görevini ifa edebilecek bir yardımcıyı yetiştirir,  y) Haberleşmeye büyük önem vererek, alınan kararların uygulayıcılarına doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını sağlar,  z) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları sunar. Raporları vermeden önce gerekli tetkikleri yapar ve tasdik eder, gereksiz bilgileri ayıklayarak raporların kısa ve öz olmasını sağlar,  aa) Eş düzeydeki yöneticilerle koordinasyonu kurar ve kendi aralarında halledilebilecek meseleleri halleder,  bb) Kendine bağlı olan personelin aralarında koordinasyon kurmalarını ve onların da Başkanlığın hedeflerine uygun olarak birlikte çalışmalarını temin eder,  cc) Müdürlüğündeki astlarının diğer Müdürlükler ile yaptıkları ortak çalışmalarda uyum ve koordinasyonu sağlar,  çç) Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalışmaya, daha başarılı olmaya teşvik eder,  dd) Personelin çalışma şevkini kıran ve verimini düşüren faktörleri tespit ederek, kendi imkânları ile bertaraf edilebilecek veya düzeltilebilecek olanları halleder, üst kademelerce alınması gereken tedbirler için verim düşüşü veya başka menfi sonuçlar doğmadan amirine müracaat eder,  ee) Müdürlük personelinin potansiyelinden en iyi şekilde yararlanabilmek, kendi kararlarını en isabetli şekilde verebilmek ve kendisine bağlı personelin katkılarına paralel olarak Başkanlığı daha fazla benimsemelerini sağlamak amacıyla devamlı surette fikir ve görüş alışverişinde bulunur,  ff) Faaliyet planında bulunan işleri görev tariflerine göre çalışanlarına tevzii eder,  gg) Emirlerini kademe atlamadan iş ile ilgili kendisine doğrudan bağlı çalışanlara verir,  ğğ) Emrinde çalışan elemanlara örnek olur, bunu sağlayacak şekilde, neticelerini önceden düşünerek daha sonra geri almak zorunda kalmayacağı, kolaylıkla anlaşılabilir, kısa ve kesin emirler verir, ancak kötü neticeler doğuracağı anlaşılan emirlerini geri almaktan imtina etmez,  hh) Gerekli gördüğü hususlarda emirlerini yazılı olarak verir,  ıı) Başkasına emir vermiş olsa dahi işin yapılmaması ve/veya yanlış ve eksik yapılması sorumluluğunu üstlenir,  ii) Mevcut faaliyet planına göre Müdürlük faaliyetlerini kısa periyotlarla kontrol eder,  jj) Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurur,  kk) Yapılmakta olan işleri zaman, miktar ve kalite açısından devamlı kontrol eder,  ll) Alt kademelerden gelen evrak ve bilgileri kontrol eder, varsa eksikliklerin giderilmesini sağlar,  mm) Personelinin tavır ve davranışlarını devamlı kontrol altında bulundurarak örnek model oluşturur,  nn) Personelin görev tariflerindeki belirtilen işleri yerine getirip getirmediğini üç ayı geçmeyen periyotlarla kontrol eder,  oo) Planlardan sapmalar gösteren fiili durumlarda sapmaların sebeplerini araştırır, düzeltici ve ileride tekrarlanmasını önleyici tedbirleri alır,  öö) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini temin eder. Önemini kaybeden evrakı kabul edilmiş usullere göre imha eder.  pp) Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticelerini tespit etmek ve değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak için istatistikî bilgileri tanzim eder ve/veya ettirir. Gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar,  rr) Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet, fakat kolayca anlaşılabilir bir üslup ve düzende rapor hazırlar, amirine verir,  ss) Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati gösterir,  şş) Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili yürürlükteki mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirir,  tt) Bu yönetmelikte Müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak belirtilen tüm görevlerin, etkin biçimde ve bütünlük içerisinde geciktirilmeden, ilgili yürürlükteki mevzuata uygun icra edilmesini, denetlenmesini ve raporlanmasını sağlar,  uu) Kentin imar uygulama planlarının hazırlanmasını sağlar,  üü) Yeni yerleşim alanlarını belirleyerek uygulamaya konulmasını sağlar,  vv) İmar hizmetleriyle ilgili taleplerin karşılanması hususunda gerekli görevlendirmeleri yapar,  yy) Kaçak ve imar mevzuatına aykırı yapılaşmalarla etkin mücadelede bulunur,  zz) Plan ve plan tadillerinin Belediye Meclisine intikalini sağlar,  aaa) Belediye Encümenince alınması gerekli kararlar için teklif belgeleri hazırlar,  bbb) İmar uygulamalarıyla ilgili çeşitli Kurum ve Kuruluşlardan görüşlerin alınmasını sağlar,  ccc) İmar planlarının askıya çıkarılarak ilanını sağlar,  ççç) Personelin moral motivasyonunu arttırmaya dönük tedbirler alarak, prodüktivite artışını sağlar,  ddd) Sicil amiri sıfatı ile personelin performans değerlendirmelerini yapar ve gizli sicil raporlarını tanzim eder,  eee) Müdürlüğün çalışma sistemini kurarak iş akışını sağlar; personelin çalışmalarını organize eder,  fff) Personelin mesai ve çalışmasını denetler, çalışmaların verimli olması hususunda gerekli tedbirler alır,  ggg) Müdürlüğün verimli çalışması için yasaların verdiği yetki çerçevesinde her türlü teknolojik gelişmeyi takip eder ve uygular,  ğğğ) Harcama yetkilisi olup, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasını sağlar,  hhh) Belediye´nin amaçlan, prensip ve politikaları doğrultusunda, Müdürlüğün kalite politikası, hedefleri ve stratejilerini belirleme çalışmalarını sonuçlandırır,  ııı) Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu iş ve işlemlerin, yürürlükteki ihale mevzuatı çerçevesinde yapılmasını sağlar,  iii) Faaliyet sahası ile ilgili proje ve taslaklar hazırlayıp bunları uygulamaya geçirebilmek için üstlerin onayına sunar,  jjj) Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararların uygulanmasını sağlar,  kkk) Müdürlüğe gelen tüm evrakın ilgililere usulünce iletilmesini sağlar,  lll) Ekonomiklik, üretkenlik, yüksek verimlilik ve performans artırıcı etki oluşturmak amacıyla yürürlükteki mevzuat ve stratejik hedefler çerçevesinde dış hizmet alım yoluyla yapılması mümkün olan hizmetleri uzman özel ve/veya tüzel kişilere usulüne uygun yaptırılmasını sağlar,  mmm) Çalışanlarının tabi oldukları mevzuata uygun tezkiye, izin ve hastalık gibi işlemlerini yürütür, devam durumunu takip eder ve denetler, ilgili diğer birimlerle koordinasyonu sağlar,  nnn) Gerektiğinde Stratejik Planın hazırlık çalışmalarında verilen görevleri etkin biçimde sonuçlandırır,  ooo) Gerektiğinde Stratejik Planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlar,  ööö) Stratejik planlama ile müdürlüğe verilen hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlar,  ppp) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlar.  (2) Diğer Personel  Müdürlüğün görev alanına giren görevler; Müdürlüğe norm kadro ve Başkanlık onayıyla tahsis edilen kadrolar tarafından icra edilir. Görevlerin, mevcut tahsisli kadrolar arasında dağılımı Müdür tarafından yapılır. Müdür, görevleri mevcut kadroların sahip oldukları; nitelikleri, yeterlikleri, verimlilikleri, performans başarı seviyeleri vb. kriterize edilebilir yetkinliklerine göre dağıtır. Verilen görev geciktirilmeden ve tam olarak yerine getirilir:  a) Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili olarak, Başkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar ve programların geliştirilmesinde tüm operasyonal, teknik ve uygulamalarda amirine gerekli desteği eksiksiz verir,  b) Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenir ve buna uygun tutum davranış sergiler,  c) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapar,  ç) Müdürlüğün kendisine tevdi edilen işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik şekilde icra ederek sonuçlandırır,  d) Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını amirinin direktifleri doğrultusunda sağlar,  e) Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlanmasında amirinin istediği tüm iş ve işlemleri yapar, yürütür,  f) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,  g) Başkanlığın mevcut organizasyon şeması gereği bulunduğu pozisyon için öngörülen vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,  ğ) Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklikler için kendini geliştirir,  h) İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,  ı) Gerektiği durumlarda ekip başı olarak ekibine iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlar,  i) İşleri en az maliyetle icra eder,  j) Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırır,  k) Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili yürürlükteki mevzuata riayet eder,  l) Müdürlüğün verimliliğini arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirir, genel ahlaka ve adaba uygun hareket eder,  m) Yönetimce alınan kararların uygulayıcılara doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını ve uygulamasını sağlar, n) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar,  o) Eş düzeydeki pozisyonlarla amirinin bilgisi dâhiline koordinasyonu kurar,  ö) Çalışmalarında örnek tutum davranış sergiler,  p) Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir,  r) Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak ifa eder,  s) Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder,  ş) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutar, gerekli belgeleri düzenler ve takip eder, önemli olan evrakı usulüne uygun muhafaza eder,  t) Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim eder, Gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar,  u) Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, amacın gerçekleşmesi bakımından gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet, fakat kolayca anlaşılabilir bir üslup ve düzende rapor hazırlar, amirine verir,  ü) Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati gösterir,  v) Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili yürürlükteki mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirir,  y) Görevlerin ifa ve icrasında, ilgili yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun davranır,  z) Uygulama imar planlarını veya tadilatlarını yapar/yaptırır ya da ilgililerince teklif edilen plan veya tadilatları tetkik eder,  aa) Belediye Meclisinden onaylanan plan veya plan tadilatlarının askıya çıkarılmasını sağlar,  bb) Planların; askıya çıkma ve askı indirme tutanaklarını düzenler,,  cc) İlgili Kurum görüşlerinin teminini sağlar,  çç) Kanun ve Yönetmelikte belirlenen kriterlerde yeni imar parselleri oluşturur,  dd) Cadde, sokak, meydan, park ve bahçelere isim verilme tekliflerini Meclise sunar,  ee) Kentsel Dönüşüm ve yenileme kapsamında avan projeleri hazırlar yada hazırlanmasını sağlar,  ff) Öngörülen prestij bölgelerinde cephe tasarımı yapar ve/veya yaptırır, ilgili mevzuat çerçevesinde diğer birimlerle koordinasyonu sağlayarak uygulanmasını temin eder,  gg) Faaliyet konuları ile alakalı dış yetkili Kurumlarla (Üniversite, STK..vs) irtibat kurar ve eğitim faaliyetlerini alır, ğğ) Numarataj ve bina kimlik bilgilerini tamamlar,  hh) İnşaat İstikamet ve Kot-Kesit Rölövesi düzenler,  ıı) Plan gereği kamuya terkin edilecek yerler için işlemleri hazırlar,  ii) Binalara kontur ve gabari tespiti yapar,  jj) Tevhit ve ifraz, yola terk ve yoldan ihdas gibi işlemlerin Encümene Teklif Belgelerini düzenler,  kk) 2981 ve 3290 sayılı Kanunlara göre gecekondu hak sahiplerine tapu verilmesi işlemlerini yapar,  ll) İlgili yürürlükteki mevzuata uygun olarak kamulaştırma iş ve işlemlerini takip eder,  mm) İlgili yürürlükteki mevzuatına uygun olarak gayrimenkul satışlarını ve devirlerini yapar,  nn) Belediyeye ait taşınmazların kiraya verilemesi uygulamalarını yapar,  oo) 2981-3290 sayılı Kanun kapsamında kalan taşınmazların devir alınması işlemlerini sonuçlandırır,  öö) Kanun ve Yönetmeliklere göre hazırlanmış tarifelere göre ücret ve harçların tahakkukunu yapar,  pp) Coğrafi bilgi sistemi (GİS) ile Kent bilgi sisteminin kurulmasına yardımcı olur,  rr) Tapuda Belediye adına takrir verir,  ss) İmar Planlarında belirlenen esaslara göre parsellere İmar Durumu tanzim eder,  şş) Tevhit-İfraz ve irtifak hakkı tesisi işlemlerinin uygulama imar planlarına uygunluğunu denetler,  tt) Mimari, statik, avan, makine ve tesisat projelerini tasdik ederek Yapı İzin Belgesi (Ruhsat) düzenler,  uu) Yeni yapılacak veya evvelce yapılmış yapıların ruhsat ve eklerine uygunluğunu denetler,  üü) Su basman seviyesine gelen yapılara Temel Üstü Vizesi verir,  vv) Yapı Denetim Kuruluşlarına hak ediş bedellerinin ödenmesini sağlar,  yy) Yapılarda TSEK Belgeli malzemelerin kullanımını sağlar ve denetler,  zz) Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılanmaları tespit ederek haklarında yasal işlemler yapar,  aaa) Ruhsat ve eklerinin yapı mahallinde bulundurulmasını sağlar ve denetler,  bbb) Yapı mahallinin ve çevresinin can ve mal emniyeti bakımından güvenliğini sağlar,  ccc) Yazılı ve sözlü şikâyetler ile Beyaz Masa formlarını değerlendirerek neticelendirir,  ççç) Devam eden yapılara kat irtifakı tesis eder,  ddd) Tamamlanan yapılara Yapı Kullanma İzni (İskân) Belgesi düzenler,  eee) İskân Belgesi düzenlenirken ilgili İdarelerden İlişik Kesme Belgesinin teminini takip eder,  fff) Beton Kontrol Belgelerini istemek ve inceler,  ggg) İş bitirme Belgelerini düzenler,  ğğğ) Yapılar için düzenlenmiş Seviye Tespit Tutanaklarını onaylar,  hhh) Tadilat Projelerini onaylamak ve ruhsatlarını düzenler,  ııı) Fotoğraf tasdiklerinin yapılmasını gerçekleştirir,  iii) Yeni yapı yapılacak parselde; mevcut yapı var ise Yıkım Ruhsatı düzenler,  jjj) İlçe sınırları içerisinde imar mevzuatları ile ilgili Bakanlık, Valilik ve İBB emir ve talimatlarının yerine getirilmesini sağlar,  kkk) Belediye gelirlerine esas olan imar hizmetleri ile ilgili her türlü resim ücret ve harçların takibini yapar,  lll) Yapı Kullanma İzni alınmadan kullanılan binalara 3194 sayılı Kanunun 31.Maddesinin takibini yapar,  mmm) Ruhsata tabi olmayan basit tadilat ve tamirat işlemlerini yaptırır ve takip eder,  nnn) Güçlendirme ile ilgili proje müellifi ve Yapı Denetim Kuruluşlarının teklif projelerini onaylayarak ruhsatlandırır,  ooo) Tamamı umumi hizmetlere ayrılan yerlerde kalan arsalara yönetmelik hükümlerine göre Encümen Kararı alarak Muvakkat Yapı İzni verir,  ööö) Yıkılacak derecede tehlike arz eden yapılara 3194 sayılı İmar Kanunun 39.Maddesindeki hükümlerin uygulanmasını sağlar,  ppp) İmar Kanununun ilgili maddeleri gereği kamunun selameti için alınması gereken tedbirleri aldırır,  rrr) Bahçe duvarı ve bahçe düzenlemesi iznini verir,  sss) Müdürlüğe gelen ve giden tüm işlemlerin giriş ve çıkış kayıtlarını düzenler,  şşş) İşlem görecek dosya ve evrakların ilgili Birimlik Raportörlerine zimmetle teslimini yapar,  ttt) İşlemi sonuçlananların kapanışı yapıp; zimmetten düşürülmesini yapar,  uuu) Birimlerden Belediye Meclisine gidecek tekliflerin gönderilmesini sağlar,  üüü) Belediye Encümenine gidecek Müdürlük Teklif Belgelerinin ilgili birime intikalini sağlar,  vvv) Evrakın Müdürlüğe girişinden sonuçlandırılmasına kadar izlediği seyri takip eder,  yyy) Müdürlük birimleri arasındaki evrak akışını düzenli bir şekilde takip eder,  zzz) İlgili Birimlere imar işlem dosyalarını dizi pusulası düzenleyerek gönderir,  aaaa) Kanun-Yönetmelik ve Genelgeler gereği yapılan iş ve işlemlerden ilgili İdarelere bilgi ve belge gönderir,  bbbb) Müdürlük personeli ile ilgili bordroları yapar,  cccc) Müdürlüğün haftalık faaliyetlerini rapor haline getirerek Birim Amirlerine sunar,  çççç) Müdürlük ayniyat ve demirbaş kayıtlarını tutmak, sarf malzemelerin teminini sağlar.  dddd) Personelin izin ve tedavi sevk belgelerini düzenler,  eeee) Yapı İzin Belgesi ve Yapı Kullanma İzin Belgelerini bilgisayar ortamında düzenler,  ffff) Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevleri icra eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  Çeşitli Hükümler

Yürürlük  MADDE–9 – Bu yönetmelik, Belediye Meclisince kabulü ve Valilik Makamına gönderilmesi ile yürürlüğe girer.  Yürütme  MADDE–10 – Bu yönetmelik hükümlerini Bilecik Belediye Başkanı yürütür.